O acceso a información do Marketplace será aberto. 

Mediante o sistema de rexistro, a plataforma permitirá acceso aos datos de contacto, de xeito que libremente se poida negociar entre ofertantes e demandantes.

Teña en conta que a información do Marketplace baséase nas declaracións de cada unha das entidades que remitiron as súas ofertas. Se ben se fai un esforzo para comprobar cada declaración, a Xunta de Galicia non se fai responsable da súa exactitude ou veracidade.

Marketplace COVID-19 GALICIA é unha plataforma de carácter altruísta que permite aos usuarios publicar ofertas para ofrecer, demandar ou intercambiar artigos da súa propiedade, dentro das categorías descritas, así como a comunicación entre os usuarios ofertantes e os usuarios interesados en adquirir os devanditos artigos.

LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIÓNS ANTES DE UTILIZAR A PLATAFORMA

Condicións de acceso

O Usuario elixirá e indicará as súas propias Claves de Acceso e non poderá elixir como “Nome de Usuario” palabras, expresións ou denominativos malsonantes, inxuriosos ou nomes para os que non estea autorizado e, en xeral, contrarios á lei ou ás esixencias da moral e dos bos costumes xeralmente aceptadas.

O administrador da plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA validará as Claves de Acceso e comunicaránselle ao usuario por correo electrónico. O usuario poderá  cambialas por outras en calquera momento, sempre de conformidade co previsto no parágrafo anterior.

Para utilizar a plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA, os Usuarios deben proporcionar durante o proceso de “Alta de Usuario” o seu documento de Identidade, que será tratado só para esta finalidade e baixo as condicións definidas na Lei de protección de datos persoais (LOPD).

 O Usuario comprométese a facer un uso dilixente das “Claves de Acceso”, así como a non poñer a disposición de terceiros as mesmas. Así mesmo, comprométese a comunicar á plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA a perda ou roubo das “Claves de Acceso”, así como calquera risco de acceso ás mesmas por un terceiro, o máis axiña posible.

Termos de uso

As seguintes normas elaboráronse para regular a participación dos usuarios nesta plataforma. O acceso e participación na mesma implica a aceptación das mesmas. O Usuario é consciente de que acepta voluntariamente que o uso da plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 1. Calquera usuario poderá acceder á plataforma, pero para poder utilizala, ofrecendo ou solicitando artigos, deberá previamente darse de alta seguindo os pasos indicados para iso.
 2. Para poder publicar un anuncio será necesario completar todos os campos obrigatorios.
 3. Os artigos ofertados ou demandados deberán pertencer a algunha das categorías descritas, polo que non está permitido publicar na plataforma outros artigos que sexan inadecuados.
 4. Poderanse poñer tantos anuncios como se desexe, pero só se poderá ofrecer ou demandar un artigo/lote? por anuncio. Non se pode publicar varias veces o mesmo produto ou subir o mesmo en varios anuncios
 5. As imaxes e descricións que se publiquen deben facer referencia ao produto ofertado, debendo ser o máis precisa posible.
 6. Non está permitido publicar imaxes ou descricións que non se correspondan co artigo realmente ofrecido.
 7. A linguaxe utilizada nos anuncios deberá ser en todo momento correcta e axeitada. Calquera anuncio que incumpra esta norma será dado de baixa e a persoa responsable do mesmo excluída da plataforma.
 8. Unha vez que se realice o intercambio/doazón dun artigo, o anuncio correspondente deberá ser eliminado da plataforma para non producir molestias a outros posibles interesados.
 9. Unha vez que se chegue a un acordo entre dúas partes nunha operación de oferta ou demanda dun artigo, os responsables desta plataforma quedarán totalmente á marxe dos feitos que sobreveñan á entrega do mesmo, sendo unicamente responsables as partes responsables do intercambio.
 10. A plataforma non se fai responsable dos imprevistos, desacordos ou incidencias que se produzan entre os usuarios da mesma.
 11. Esta é unha plataforma de intercambio altruísta, polo que queda totalmente prohibida a utilización de calquera tipo de transacción económica nas operacións cos artigos ofertados ou demandados. Calquera anuncio que incumpra esta norma será dado de baixa e a persoa responsable do mesmo excluída da plataforma.
 12. Calquera usuario que detecte un uso inadecuado da plataforma ou anuncio que incumpra algunha das normas descritas poderá poñelo en coñecemento dos administradores da plataforma a través da dirección de correo electrónico info@marketplacecovid19.gal.
 13. Calquera usuario que queira darse de baixa da plataforma poderá facelo en calquera momento e de maneira libre e automática.
 14. A plataforma esta operativa os 365 días do ano.
 15. Non se confirmarán altas na plataforma en período vacacional (15 de xullo ao 31 de agosto)

 

Duración e terminación

A plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA non garante a dispoñibilidade e continuidade do servizo. Cando iso sexa razoablemente posible, advertirase previamente das interrupcións no funcionamento.

A prestación do servizo, en principio, ten unha duración indefinida. A plataforma Marketplace COVID-19 GALICIA, con todo, está autorizada para dar por terminada ou suspender a prestación do servizo en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxese respecto diso nas correspondentes “Normas de Uso”. Cando iso sexa razoablemente posible, advertirase previamente aos usuarios.

 • Exclusión de Usuarios: resérvase o dereito para impedir o uso da plataforma, xa sexa de forma temporal ou definitiva, a calquera “Usuario” que infrinxa calquera das normas establecidas nestes “Termos de Uso”. 
 • Exclusión de responsabilidade: Marketplace COVID-19 GALICIA non é propietario de ningún dos artigos ofrecidos a través da súa plataforma e non é parte nas operacións que se realicen, nin revisa ou valida os produtos que os Usuarios ofrecen a través da plataforma , polo que non será responsable, nin directa nin indirectamente, nin subsidiariamente, dos danos e prexuízos de calquera natureza derivados da utilización da mesma, así como tampouco da falta de licitude, fiabilidade, utilidade, veracidade, exactitude e actualidade dos artigos ofertados.